ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการฯ
bulletประกันสังคม
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค3ชลบุรี
bulletศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต2 ชลบุรี
dot
dot
bulletDownload กฎหมายใหม่
dot

dot


http://www.amata.com


ขอเชิญประชุมสัญจรประจำปี 2561 ณ วังเวียง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 2-4 พ.ย. 61

<<<<<<<<< ดาวโหลด์จดหมายเชิญ >>>>>>>>

>>>>>>> ดาวโหลด์โปรแกรมสัมมนาจร<<<<<<< 

 

 

 

 

เรื่อง        ขอเชิญประชุมสัญจรประจำปี 2561

เรียน       สมาชิกสมาคมฯ  และผู้ที่สนใจทั่วไป

                สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์ อมตะนคร  (HRA)  ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัญจรประจำปี 2561 ณ วังเวียง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเป็นการเสวนาวิชาการ  ในหัวข้อ การเตรียมรับการสถานการณ์แรงงานปี 2562” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน HR ที่มีประสบการณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

เวลา 19:00 – 19:30 น.

ลงทะเบียนเตรียมตัวเดินทางพร้อมกันที่อาคารอมตะเซอร์วิส

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

เวลา  10.00 - 10.30 น.  

ลงทะเบียนเสวนาวิชาการ ที่โรงแรมที่วังเวียง

เวลา 10.30 - 12.00 น.  

เสวนาวิชาการในหัวข้อ การเตรียมรับการสถานการณ์แรงงานปี 2562

เวลา 12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 15.30 น.

เสวนาวิชาการ ต่อ

เวลา  15.3018.30.น.

กิจกรรมสันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มของสมาชิกฯ

เวลา  18.3021.30.น.

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

เวลา  08.00 – 08.30.น.

เก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

  หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้  ตามความเหมาะสม

                สมาชิกสมาคมในปี 2561  ท่านละ  3,500 บาท ราคาจริงท่านละ 4,500 บาท สมาคมฯสนับสนุน ท่าน

ละ 1,000 บาท หากไม่เป็นสมาชิกสมาคม HRA  หรือ เคยเป็นแต่ไม่ได้ชำระค่าสมาชิกปี 2561  ท่านละ 

4,500  บาท  เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีฟรี อายุ 4-10 ปี  (เสริมเตียง) 4,500 บาท (สำหรับผู้ใหญ่ไม่เกินบริษัทละ 4 ท่าน)

***ตอบรับและชำระเงิน  ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561***

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และกำหนดการได้ที่ www.hramata.com    

ในนามคณะกรรมการ สมาคม  HRA  จึงเรียนมาเพื่อ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัญจรในครั้งนี้   และขอขอบคุณท่าน ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการประชุมสามัญประจำเดือนมกราคม 2564
เอกสาร การประชุมประจำเดือน ก.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ค. 2563
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ1/2563 เรื่อง”พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลกระทบต่องานHR”
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน มิ.ย. 2563 (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings)
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ1/2563 เรื่อง”พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลกระทบต่องานHR” โดยอาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 21 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ร้านอาหาร ร้านอาหารไทยกรีนกราส นิคมคมอมตะซิตี้ ชลบุรี(อมตะนครเดิม)
เอกสารการบรรยาย “มาตราการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี2563” โดย ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ม.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน พ.ย. 2562
เอกสารบรรยายโดย ดร. อุทัย เรื่อง การสำรวจค่าจ้างประจำปี 2562/2563 วันที่ 12 ก.ย. 62
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ย. 2562
เอกสารการบรรยายของอาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ(แซม) ที่สถาบันไทย-เยอรมัน 8 สค.2562
ดาวโหลดไฟล์สำรวจการขึ้นเงินเดือนและโบนัส 2562 ก.ค.
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ม.ค. 2562
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน พ.ย. 2561
ดาวโหลด แบบสำรวจสวัสดิการ ปี 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ย. 2561
เชิญสัมมนาทางวิชาการ “การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับHRมืออาชีพ” โดยอาจารย์ ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน สิงหาคม 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน กรกฏาคม 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน มิถุนายน 2561
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ 1/2561 โดย อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น และ อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงาน พี่น้องแรงงาน เดินทางปลอดภัย ไป-กลับ รับขวัญปีใหม่ไทย พ.ศ. 2561
เอกสารบรรยายการประชุม วันที่ 23 ก.พ. 2561
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายชื่อผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ก.ย. 2560
แบบสำรวจสวัสดิการประจำปี 2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กันยายน 2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 article
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร
700 ถนนบางนา - ตราด กม.57 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-939007